click&tap
Back
BUONGRANDE ARIA
eat/drink
Kitahama / OSAKA
Lighting: Tomoko Nakaigawa / Maxray
Artwork:
Shoji Koyabu
Tsuyoshi Yamamoto / artstock
Graphic:
Keisuke Io / STUDIO KULTA
Logo: Keisuke Io / STUDIO KULTA
Photo: Nacasa & Partners
Open: 14.Jun.2011

BUONGRANDE ARIA
eat/drink
2011
http://www.buongrande.com/
Back