click&tap
Back
KATSU
eat/drink
Shinmachi / OSAKA
Lighting: Tomoko Nakaigawa / Maxray
Logo: Keisuke Io / STUDIO KULTA
Photo: Yasunori Shimomura
Open: 2009

KATSU
eat/drink
2009
Back