click&tap
Back
Musée KARATO
eat/drink
Nakanoshima / OSAKA
Lighting: Tomoko Nakaigawa / KALAMA
Artwork:
Shimpei Arima
Tsuyoshi Yamamoto / artstock
Graphic:
Sachiyo Yoshiki / framerme
Logo: ART DESIGN CENTER
Photo: Kai Kanno / Nacasa & Partners
Open: 10.Aug.2022

Musée KARATO
eat/drink
2022
https://musee-karato.com/
Back