click&tap
Back
Rojinomi Laz
eat/drink
Fukushima / OSAKA
Lighting: Tomoko Nakaigawa / Maxray
Logo: Yoshiyuki Azumi / Sur
Photo: Daisuke Shimokawa / Nacasa & Partners
Open: 9.Sep.2012

Rojinomi Laz
eat/drink
2012
Back