click&tap
Back
LE CROISSANT petit Shinsaibashi
shop
Shinsaibashi / OSAKA
Lighting: Tomoko Nakaigawa / KALAMA
Artwork:
Sachiyo Yoshiki / framerme
Tsuyoshi Yamamoto / artstock
Photo: Kai Kanno / Nacasa & Partners
Open: 25.Jun.2022

LE CROISSANT petit Shinsaibashi
shop
2022
https://www.le-cro.com/shop/shinsaibashi
Back